21- පකින්නක වග්ගය

ධම්මපදය -21 පකිණ්ණක වග්ගය
විවිධ තේමාවන්ට අදාළ ව වදාළ ගාථා දහසයකින් ප්‍රකිර්ණක වර්ගය සමන්විත යි.


21.1 මත්තාසුඛ පරිච්චාගා
පස්සේ චේ විපුලං සුඛං
චජෙ මත්තාසුඛං ධීරො
සම්පස්සං විපුලං සුඛං.
(වේළුවන – බුදුරදුන් තමා ගේ පෙර කර්මයක් අරබයා)

අල්පමාත්‍ර සැපයක් අත් හැරීමෙන් මහත් සැපයක් දකී නම්, නුවණැත්තා ඒ නිර්වාන නම් වූ මහත් සැපය දෙස බලමින් අල්පමාත්‍ර  කාම සැපය අත්හරින්නේ ය.
(කාම සැපය තාවකාලික අල්පමාත්‍ර එකකි. ධ්‍යාන සැපය ඊට වඩා උසස් සැපයකි.)

21.2 පරදුක්ඛූපදානේන
අත්තනෝ සුඛමිච්ඡති,
වෙර සංසග්ග සංසට්ඨෝ
වෙරා සො න පරිමුච්චති.
(ජේතවන – කිකිළි බිජු කෑ ස්ත්‍රියක් අරබයා)

යමෙක් අනුන්ට දුක් දීමෙන් තමාට සැප කැමති වේ ද වෛරයෙන් බැඳුණු සිතැති හෙතෙම වෛරයෙන් නිදහස් නො වේ.

21.3 යං හි කිච්චං තදපවිද්ධං,
අකිච්චං පන කයිරති
උන්නළානං පමත්තානං
තෙසං වඩ්ඪන්ති ආසවා.
(භද්දිය නුවර – භද්දිය භික්ෂුන් අරබයා)

 තමන් කළ යුතු දෙය නො කොට හරින ලද්දේ ද, නො කළ යුතු දෙය කරනු ලැබේ ද, මමඥාවෙන් පිම්බුණු,  ප්‍රමාදී වූ ඒ පුද්ගලයා ගේ ආශ්‍රවයෝ වැඩෙත්.

21.4 යෙසං ච සුසමාරද්ධා
නිච්චං කායගතා සති,
අකිච්චං තෙ න සෙවන්ති,
කිච්චේ සාතච්චකාරිනො
සතාකං සම්පජානානං
අත‍ථං ගචඡන්ති ආසවා.
(භද්දිය නුවර – භද්දිය භික්ෂුන් අරබයා)

කාය ගතා සතිය නිතර වඩනු ලැබේ ද, ඔවුහූ නො කටයුතු දේ නො කරත් ද , සතියෙන් නිබඳ හැසිරෙත්ද  ඔවුන් ගේ ආශ්‍රවයෝ විනාශයට යෙත්.

21.5. මාතරං පිතරං හනත්වා
රාජානො දෙව ච ඛත්තියෙ
රට්ඨං සානුචරං හන්ත්වා
අනීඝො යාති බ්‍රාහ්මණො.
(භද්දිය නුවර – භද්දිය භික්ෂුන් අරබයා)

 තෘෂ්ණාව  නම් මව ද මමඥාව (මමය මාගේය – මම කියා කෙනෙක් ඇතැයි කියා හැගීම)  නම් පියා ද, සාශ්රුත හා  උඡේද දෘෂ්ඨි නම් රජුන් දෙදෙනෙකුන් ද, තෘෂ්ණා නම් භාන්ඩාගාරික  සහිත ඇස් කන් නාසා ආදී දොළොස් ආයතනයෝ නම් මුළු රටම  ද වනසා අරහත් නම් බ්‍රාහ්මණ තෙමේ විපත් නැතිව ගමන් කරයි.

21.6 මාතරං පිතරං හන්ත්වා
රාජානෝ දෙව ච සොත්ථීයෙ
වෙය්‍යග්ඝපඤ්චමං හන්ත්වා
අනීඝො යාති බ්‍රාහ්මණො.
(ජේතවන – දාරුසාරික අරබයා)

 තෘෂ්ණාව  නම් මව ද මමඥාව (මමය මාගේය – මම කියා කෙනෙක් ඇතැයි කියා හැගීම)  නම් පියා ද, සාශ්රුත හා  උඡේද දෘෂ්ඨි නම් රජුන් දෙදෙනෙකුන් ද බ්‍රාහ්මණ තෙමේ මවද පියාද බ්‍රාහ්මණ වංශික රජුන් දෙදෙනෙකුන් ද ව්‍යාඝ්‍රයා පස්වෙනි කොට ඇති සතුන් ද නසා බ්‍රාහ්මණයා (රහත් උතුමා) නිරුපද්‍රිතව යයි.
(මෙහි ව්‍යාඝ්‍රයා පස්වෙනි කොට ඇති සත්තු නම් කාමච්ඡන්දව්‍යාපාද-ථීනමිද්ධ-උද්ධච්ඡ-කුක්කුච්ඡ-විචිකිච්ඡා යන නීවරණ පස යි. ඉතිරි මව් පියාදීහූ උඩ 6 වන ගාථාවේ කී ලෙසින් දත යුත්තා හ.)

21.7 සුප්පබුද්ධං පබුජඣන්ති
සදා ගෝතමසාවකා,
යෙසං දිවා ච රත්තෝ ච
නිච්චං බුද්ධගතා සති.
(ජේතවන – දාරුසාරික අරබයා)

රෑ දාවල් දෙකෙහි නිතර බුදු ගුණ සිහි කිරීම කරන ගෞතම ශ්‍රාවකයෝ හැම කල් හී මනා පිබිදීමෙන් පිබිදෙත්.

21.8 සුප්පබුද්ධං පබුජඣන්ති
සදා ගෝතමසාවකා,
යෙසං දිවා ච රත්තෝ ච
නිච්චං ධම්මගතා සති.
(ජේතවන – දාරුසාරික අරබයා)

රෑ දාවල් දෙකෙහි නිතර ධර්මයෙහි ගුණ සිහි කිරීම කරන ගෞතම ශ්‍රාවකයෝ හැම කල් හී මනා පිබිදීමෙන් පිබිදෙත්.

21.9. සුප්පබුද්ධං පබුජඣන්ති
සදා ගෝතමසාවකා,
යෙසං දිවා ච රත්තෝ ච
නිචචං සංඝගතා සති.
(ජේතවන – දාරුසාරික අරබයා)

රෑ දාවල් දෙකෙහි නිතර සංඝයාගේ ගුණ සිහි කිරීම කරන ගෞතම ශ්‍රාවකයෝ හැම කල් හී මනා පිබිදීමෙන් පිබිදෙත්.

21.10. සුප්පබුද්ධං පබුජඣන්ති
සදා ගෝතමසාවකා,
යෙසං දිවා ච රත්තෝ ච
නිචචං කායගතා සති.
(ජේතවන – දාරුසාරික අරබයා)

රෑ දාවල් දෙකෙහි නිතර කාය ගතා සතියෙන් කටයුතු  කරන ගෞතම ශ්‍රාවකයෝ හැම කල් හී මනා පිබිදීමෙන් පිබිදෙත්.

21.11, සුප්පබුද්ධං පබුජඣන්ති
සදා ගෝතමසාවකා,
යෙසං දිවා ච රත්තෝ ච
අහිංසාය රතෝමනෝ.
(ජේතවන – දාරුසාරික අරබයා)

රෑ දාවල් දෙකෙහි නිතර අහිංසාවෙහි ඇලූනේ නම් ඒ ගෞතම ශ්‍රාවකයෝ හැම කල් හී මනා පිබිදීමෙන් පිබිදෙත්.

21.12 සුප්පබුද්ධං පබුජඣන්ති
සදා ගෝතමසාවකා,
යෙසං දිවා ච රත්තෝ ච
භාවනාය රතෝමනෝ.
(ජේතවන – දාරුසාරික අරබයා)

රෑ දවල් දෙකෙ හි මෛත්‍රී භාවනාවෙ හි ඇලූනේ නම් ඒ ගෞතම ශ්‍රාවකයෝ හැම කල් හී මනා පිබිදෙත්.

20.13 දුප්පබ්බජ්ජං දුරභිරමං,
දුරාවාසා ඝරා දුඛා
දුක්ඛෝසමානසංවාසො,
දුක්ඛානුපතිතද්ධගු
තස්මා න චද්ධගු සියා
දුක්ඛානුපතිතෝ සියා.
(වේසාලි – වජ්ජිපුත්තක භික්ෂුවක් අරබයා)

පැවිදි වීම ද එ හි සිත් ඇලවීම ද අපහසු ය. ගිහි ගෙයි විසීමත් දුක් සහිත ය. තමාට නො ගැලපෙන්නන් හා විසීමත් අපහසු ය. සංසාර නැමැති දීර්ඝ මාර්ගයෙ හි ගමන් කිරීමත් අපහසු ය. එ හෙයින් සසර මග ට පිළිපන්නෙක් නො වන්න.  දුකින් ලූහුබඳීන්නා ලද්දෙක් ද නො වන්න.

20.14 සද්ධා සීලෙන සම්පන්නෝ
යසෝභොගසමප්පිතො
යං යං පදේසං භජති
තත්ථ තෙත්ථව පූජිතෝ.
(ජේතවන – චිත්ත ගහපති අරබයා)

ශ්‍රද්ධාව ඇති, සිල්වත්, ශ්‍රාවකයා කොතැනක ට ගියත් කීර්තියෙන් හා ධනයෙන් පිදුම් ලබන්නේය.

20.15 දූරෙ සන්තෝ පකාසෙන්ති
හිමවන්තෝව පබ්බතෝ
අසනෙත්ත‍ථ න දිස්සන්ති
රත්තිඛිත්තා යථා සරා.
(ජේතවන – චූල සුභද්‍රා අරබයා)

 හිමාලය අඩවිය වැනි ඉතා දුරක සිටියත් සත්පුරුෂයෝ ප්‍රසිද්ධ වෙත්, රාත්‍රී කාලයෙ හි විදින ලද හීයක් නොපෙනෙන්නා සේ  අසත් පුරුෂයෝ නොපෙනී යත්.

20.16 එකාසනං එකසෙය්‍යං
එකො චරමතන‍දිතො
එකො දමයමත්තානං,
වන්නෙත රමිතෝ සියා.
(ජේතවන – ඒකවිහාරික තෙරුන් අරබයා)

තනිව හිදීම ප්‍රිය කරන්නාවූ, තනිව හැසිරෙන්නට ප්‍රිය කරන්නාවූ  මහනා සිය සිත් දමනය කොට වනයෙහි සිත් අලවා වසයි.

Devider

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: