18 – මල වග්ගය

ධම්මපදය – 18- මල වග්ගය
කෙලෙස් මල දුරු කරගත යුතු ආකාරය පිළිබද වදාළ ගාථා 23 කින් යුක්තයි.


18.01 පණ්ඩුපලාසොව දානිසි
යමපුරිසාපි ච තං උපට්ඨිතා
උය්‍යොගමුඛෙ ච තිට්ඨසි
පාථෙය්‍යම්පි ච තෙ න විජ්ජති.
(ජේතවන – ගොඝාතකයකු අරබයා)

ඔබ  දැන් පඬුවන් වී ගිය කොළයක් මෙන් ජරාවට පැමිණියෙහි, යමදූතයෝත් (මැරෙන ලකුණුත්)ඔබ වෙත පැමිණ ඇත. ඔබ පිරිහීමේ කෙළවරට පැමිණ සිටින්නෙහි. ඔබට ඉදිරි (පරලොව) ගමනට අවශ්‍ය කුසල් නම් මාර්ගෝපකරණ ද නැත.

18.02 සො කරොහි දීපමත්තනො
ඛිප්පං වායම පණ්ඩිතො භව
නිද්ධන්තමලො අනංගනො
දිබ්බං අරියභූමිමෙහිසි.
(ජේතවන – ගොඝාතකයකු අරබයා)

තමාට තමාම  පිහිටක් කර ගනුව, වහා උත්සාහ කොට නුවණැත්තෙක් වෙව. (එසේ කිරීමෙන්) කෙලෙස් මළ දුරු කොට නොකිලිටි තැනැත්තෙක් ව දිව්‍යමය වූ ආර්ය භූමියට පැමිණෙව.

18.03 උපනීතවයො ච දානිසි
සම්පයාතොසි යමස්ස සන්තිකං
වාසොපි ච තෙ නත‍්ථී අන්තරා
පාථෙය්‍යම්පි ච තෙ න විජ්ජති.
(ජේතවන – ගොඝාතකයකු අරබයා)

ඔබ දැන් වයස් ගත වුවෙක්ය. මරණය සමීපයට පැමිණ ඇත, ඔබට අතරමග නවතින්නට තැනක් ද නැත. (කුසල් නම්) මාර්ගොපකරණ ද නැත.

18.04 සො කරොහි දීපමත්තනො
ඛිප්පං වායාම පණ්ඩිතො භව
නිද්ධන්තමලො අනංගණො
න පුන ජාතිජරං උපෙහිසි.
(ජේතවන – ගොඝාතකයකු අරබයා)

තමාට තමාම  පිහිටක් කර ගනුව, වහා උත්සාහ කොට නුවණැත්තෙක් වෙව. කෙලෙස් මල දුරු කොට අකිලූටු, නික්ලේශියෙක් ව නැවතත්  ඉපදීමකට හා ජරාවට නො පැමිණෙව

18.05 අනුපුබ්බෙන මෙධාවී
ථොකථොකං ඛණෙ ඛණෙ
කමමාරො රජතස්සෙව
නිද්ධමේ මලමත්තනො.
(ජේතවන – බමුණකු අරබයා)

රන් රිදී වැඩ කරන්නා පිළිවෙලින් ටිකෙන් ටික රිදියේ ඇති මළහරින්නා සේ  නුවණැත්තා තමා ගේ කෙලෙස් කිලූටු මොහොතක් පාසා ටිකෙන් ටික ක්‍රම ක්‍රමයෙන් දුරු කරන්නේ ය.

18.06 අයසාව මලං සමුට්ඨිතං
තදුට්ඨාය තමෙව ඛාදති,තදුට්ඨාය තමෙව ඛාදති,
එවං අතිධොනචාරිනං
සකකමමානි නයනති දුග්ගතිං.
(ජේතවන – තිස්ස තෙරුන් අරබයා)

යකඩයෙන් හටගත් මළය, යකඩයෙන්ම නැගී යකඩයම කා දමන්නා සේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්වි තොර ව වසන්නා, ඔහුගේම කර්මයෝ විසින්  දුගතියට පමුණුවත්.

18.07 අසජ්ඣායමලා මන්තා
අනුට්ඨානමලා ඝරා
මලං වණ්ණස්ස කොසජ්ජං
පමාදෝ රක්ඛතෝ මලං.
(ජේතවන – ලාලූදායි තෙරුන් අරබයා)

ගාථාව අනුව කල දේශනාව – පුජ්‍ය උයන්වත්තේ ඥානාලෝක හිමි  

හදාළ ශාස්ත්‍ර නැවත නො හැදෑරීම ශිෂ්‍යයාට මලයකි.
ඇවැසි කල පිළිසකර නොකිරීමෙන් ගේ දොර මලයට
(කිලුටට) 
පත්වේ. අලසබව 
නිසා (නා පිරිසිදුවීම ආදිය නොකිරීමකුසීත බව ශරීරයේ පැහැපත්ව බව පවිත්‍රත්වයට මලයකි, කිලූටකි. වතුපිටි ආදියක්  රක්නහුට (ඒ ගැන නො සලකා) ප්‍රමාද වීම මලයකි. කිලූටකි.

18.08 මලිත‍්ථීයා දුච්චරිතං
මච්ඡෙරං දදතො මලං
මලා වෙ පාපකා ධම්මා
අස්මිං ලෝකෙ පරම්හි ච.
(ජේතවන – කුල පුත්‍රයකු අරබයා)

දුශ්චරිතයෙහි හැසිරීම ස්ත්‍රියට මලයකි. කිලූටකි. දන් දෙන්නාට මසුරුකම මලයකි. අකුසල ධර්මයෝ මෙලොව් හි ද පරලොව් හි ද ඒකාන්තයෙන් කිලූටු වෙති. මලයකි.

18.09 තතො මලා මලතරං
අවිජ්ජා පරමං මලං
එතං මලං පහත‍්වාන
නිම්මලා හොථ භික්ඛවො.
(ජේතවන – කුල පුත්‍රයකු අරබයා)

ඒ හැම කිලූටු (මල) වලට වඩා බලවත් (මලයක්) කිලූටක් ඇත. අවිද්‍යාව හැම කිලූටුකම ම  ඉක්මවා සිටින කිලූටකි. මහණෙනි, ඒ මලය දුරු කොට කිලූටු නැත්තෝ වව්.

18.10 සුජීවං අහිරීකෙන
කාකසුරෙන ධංසිනා
පක්ඛන‍දිනා පගබ්භෙන
සංකිලිට්ඨෙන ජීවිතං.
(ජේතවන – ථුල්ල සාරික අරබයා)

ලැජ්ජා භය නැත්තා වූද, කවුඩකු මෙන් ගසා කෑමෙහි දඬවූද, අනුන් ගුණ මකන්නා වූ ද, තමාට අයිති නැති වැඩට පනින්නාවූ ද, උඩඟු ස්වභාව ඇති, කිලිටි ජීවිතයක් ඇත්තාහු ට ජීවත් වීම පහසු ය.

18.11 හිරීමතා ච දුජ්ජීවං
නිච්චං සුචිගවෙසිනා
අලීනෙනප්පගබ්භෙන
සුදධාජීවෙන පස්සතා.
(ජේතවන – ථුල්ල සාරික අරබයා)

පව් කිරීමට භය හා ලැජ්ජා ඇතිව, නිතර පිරිසිදු ක්‍රියා කිරීමට සොයමින්, කුශල ක්‍රියාවෙහි යෙදෙමින්, උඩගු බවක් නැතිව , පිරිසිදු ජීවිතයක් ඇතිව  දුරදිග බලා ජීවත් වීම අපහසු ය.

18.12 යො පාණමතිපාතෙති,
මුසාවාදං ච භාසති
ලොකෙ අදින්නං ආදියති,
පරදාරං ච ගච්ඡති,

18.13 සුරාමෙරය පානං ච
යො නරො අනුයුඤජති,
ඉධෙව මෙසො ලෝකස්මිං
මූලං ඛණති අත්තනො.
(ජේතවන – උවසුන් 500ක් අරබයා)

යමෙකු පර පණ නසයිද, බොරු කියයිද, නොදුන් දෙය ගනී ද, පර අඹුවන් කරා යේ ද, මත්පැන් බීමෙ හි යෙදේ ද, ඒ පුද්ගලයා මෙලොවදී ම තමා ගේ සම්පත් නැමැති මූලය සාරාගනී.

18.14 එවං භො පුරිස, ජානාහි
පාපධමමා අසඤ්ඤතා
මා තං ලොභො අධම්මො ච
චිරං දුකඛාය රන‍්ධයුං.

පින්වත් පුරුෂය, මෙසේ දැනගනුව.  අකුසල ධර්මයෝ අසඥ වෙයි. ලෝභ සිතුවිලි හා නොදැමුණු සිතිවිලි වලට මුල්වූ එබඳු සිත් බොහෝ කල් දුක් දෙන නිරා දුකට ඔබ පමුණුව න හෙයින් එබඳු සිත් දුරු කරත්වා.

18.15 දදාතී වෙ යථාසද්ධං
යථාපසාදනං ජනො,
තත‍්ථ වෙ මංකු යො හොති
ඵරෙසං පානභොජනෙ,
න සො දිවා වා රත්තිං වා
සමාධිං අධිගච්ඡති.
(ජේතවන – භික්ෂුවක් අරබයා)

මහජනයා තම තමන්ට ශ්‍රද්ධාව ඇති පමණින්, තමන්ගේ පැහැදීම ඇති පමණින් දන් දෙයි, එබඳු දනක් ගැන නොපහන් වන, නොසතුටු වන භික්‍ෂුව දාවල් හි හෝ රාත්‍රියෙහි සිතේ එකග බව (සමාධිය) නො ලබයි.

18.16 යස්ස චෙතං සමුචඡින්නං
මූලඝච්චං සමූහතං,
ස වෙ දිවා වා රත්තිං වා
සමාධිං අධිගච්ඡති.
(ජේජ්තවන – භික්ෂුවක් අරබයා)

යමකු විසින් මේ (ලත් දානයෙහි, භෝජනයෙහි) නොසතුටුවීම (මූණ හකුලා ගැනීම) සහමුලින්ම  සිඳ දමන ලද්දේ ද, මුල් සහිතව උදුරා දමන ලද්දේ ද, හෙතෙම දාවල් හී හෝ රාත්‍රියෙහි සමාධිය ලබයි. (සිතේ එකග බව ලබයි.)

18.17 නත‍්ථී රාග සමො අග්ගි,
නත‍්ථී දොස සමො ගහො,
නත‍්ථී මොහ සමං ජාලං,
නත‍්ථී තණ්හා සමා නදී.
(ජේතවන – උවසුන් 500ක් අරබයා)

රාග ගින්නට සමාන ගින්නක් නැත. ද්වේෂයට සමාන දැඩි අල්ලා ගැනීමක් නැත. මෝහය වැනි අවුල් ජාලයක් (දැලක්) නැත. තෘෂ්ණාව වැනි ගංගාවක් නැත, (දැඩි අල්ලා ගැනීම නම් බද්ධ වෛරයයි. දැලකට අසු වූ සත්ත්වයන් මැරෙන්නේ එක් වරකි. තෘෂ්ණා නමැති දැලට අසුවූවෝ එයින් මිදෙන තුරු අනන්ත වාරයක් මේ සසර ගමන නිම කරන තුරු මරණයට පත් වෙති)

18.18 සුදස්සං වජ්ජං අඤේඤෙසං,
අත්තනො පන දුද්දසං
පරෙසං හි සො වජ්ජානි
ඔපුණාති යථා භූසං
අත්තනො පන ඡාදෙති
කලිං ව කිතවා සඨො.
(භද්දිය නුවර – මෙණ්ඩක සිටු අරබයා)

අනුන්ගේ දොස් දැකීම පහසු ය. තමා ගේ දොස් දැකීම අපහසු ය. මෙතෙම අනුන් ගේ දොස් බොල් වී සුළඟේ පහකර හරින්නා සේ නගා පෙන්වයි. කපටි ලිහිණි වැද්දෙකු කොළ අතු ආදිය ඇඳගෙන තමා සඟවා ගන්නා සේ තමා ගේ වරද සඟවා ගනී.

18.19 පරවජ්ජානු පස්සිස්ස
නිච්චං උජ්ඣාන සඤඤිනො
ආසවා තස්ස වඩඪන්ති
ආරා සො ආසවක්ඛයා.
(ජේතවන – උජ්ඣාන සඤ්ඤී තෙරුන් අරබයා)

නිතර අනුන් ගේ දොස් සොයන්නා වූ, දොස් සොයා ඇද කුද කියන්නා වූ ඒ පුද්ගලයාගේ ආශ්‍රවයෝ වැඩෙත්. හෙතෙම කාමාදී ආශ්‍රවයන් ක්ෂය කිරීමෙන් ඉතා දුර ය.

18.20 ආකාසෙ පදං නත‍්ථී
සමණො නත‍්ථී බාහිරෙ
පපංචාභිරතා පජා,
නිප්පපඤචා තථාගතා.
(පිරිනිවන් මංචකය – සුභද්‍ර අරබයා)

අහසෙහි පියවර නැත. පිටත පෙනුමෙන් (හිස මුඩු කොට, සිවුරු ඇඳි පමණින්) යමෙකු ශ්‍රමණයෙකු නොවේ. සංඛත කිසිදු  ධර්මයක් සදාකාලික  නොවේ. බුදුවරයෝ ඒ  ප්‍රපංච (පමාවීම්) නැත්තෝ ය.

18.21 ආකාසෙ පදං නත‍ථී
සමණො නත‍ථී බාහිරෙ
සංඛාරා සස්සතා නත‍්ථී,
නත‍්ථී බුද්ධානමිඤජිතං.
(පිරිනිවන් මංචකය – සුභද්‍ර අරබයා)

අහසෙහි පියවර නැත. පිටත පෙනුමෙන් (හිස මුඩු කොට, සිවුරු ඇඳි පමණින්) යමෙකු ශ්‍රමණයෙකු නොවේ. සංඛත කිසිදු  ධර්මයක් සදාකාලික  නොවේ. බුදුවරයෝ ඒ තෘෂ්ණා මාන ආදී ප්‍රපංච (පමාවීම්) නැත්තෝ ය.

Devider

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: