13- ලෝක වග්ගය

ධම්මපදය – 13 ලෝක වග්ගය.
ලෝකය පිළිබද වදාළ ගාථා දොළසකින් යුක්ත යි.

13.01 හීනං ධම්මං න සේවෙය්‍ය
පමාදෙන න සංවසේ
මිචඡාදිටඨිං න සේවෙය්‍ය
න සියා ලෝකවද්ධනො.
(ජේතවන – භික්ෂුවක ඇරබ)

ළාමක වූ කාම සම්පත් සේවනය නො කළ යුතුය, කුශල ධර්මයෙහි ප්‍රමාදයෙන් යුක්ත ව නො විසිය යුතුය, වැරදි ඇදහීම නොගත යුතු ය. ලෝකය වඩන්නෙකු, සසර දික්කරගන්නෙකු නොවිය යුතු. (සංසාරයෙ හි නැවත නැවත ඉපදීම ලෝකය වැඩීම ය යි කියනු ලැබේ)

13.02 උත්තිට්ඨේ, නප්පමජ්ජෙය්‍ය,
ධම්මං සුචරිතං චරේ,
ධම්මචාරී සුඛං සේති
අස්මිං ලෝකේ පරම්හි ච.
(නිග්‍රොධාරාම – සුදොවුන් රජු ඇරබ)

නිතර උත්සාහවන්තව විසිය යුතුය, කුශල ධර්මයෙහි ප්‍රමාද නොවිය යුතුය, ධර්මය පිළිපදින පුද්ගලයා මෙලොව දී ත් පරලොවදී ත් සුවසේ වසයි.

13.03 ධම්මං චරේ සුචරිතං
න තං දුචේචරිතං චරේ
ධම්මචාරි සුඛං සේති
අස්මිං ලෝකේ පරම්හි ච.
(නිග්‍රොධාරාම – සුදොවුන් රජු ඇරබ)

සුචරිත ධර්මයෙහි හැසිරිය යුතු යි. දුශ්චරිතයෙ හි නො යෙදිය යුතු යි. ධර්මයෙ හි හැසිරෙන්නා මෙලොව පරලොව දෙකේ දි ම සුවසේ වසයි.

13.04 යථා බුබ්බුලකං පස්සේ,
යථා පස්සේ මරීචිකං,
ඒවං ලෝකං අවෙක‍්ඛන්තං
මච්චුරාජා න පස්සති.
(ජේතවන – භික්ෂුන් 500ක් ඇරබ)

මේ ලෝකය දිය බුබුලක් සේ වහා බිදී යන්නකැයි ද, මිරිගුවක් සේ අසත්‍ය ස්වභාවයෙන් යුක්ත වූවකැයි ද, දකින පුද්ගලයා මාරයාට නො පෙනේ.


13.05 ඒථ, පස්සථී මං ලෝකං
චිත්තං රාජරථූපමං,
යත‍්ථ බාලා විසීදන්ති,
නත‍්ථී සංගෝ විජානතං.
(වෙළුවන – අභය රාජ කුමාර ඇරබ)

මෙහි එවූ. විසිතුරු කරන ලද රාජ රථයක් වැනි වූ මේ ලෝකය බලව්. අඥානයෝ යම් ලෙසකින් මේ ලෝකයෙහි නිෂ්ඵල වූ දෙහි ඇලී ගැලී  ඒ තුල ගිලා බසිත් ද, නුවණැත්තන් ට මේ ලෝකයෙහි එවන් අසාර ඇල්මක් නොවන්නේය. 

13.06 යෝ ච පුබ්බේ පමජ්ජිත‍්වා
පච්ඡා සෝ නප්පමජ්ජති,
සෝ ඉමං ලෝකං පභාසේති
අබ්භා මුත්තෝව චන‍්දිමා.
(ජේතවන – සම්මුංජනි තෙරුන් ඇරබ)

යමෙක් මුල දී ප්‍රමාදයෙන් යුක්ත ව සිටියද  පසු ව නමුත් අප්‍රමාදයෙන් යුක්ත වේ නම් හෙතෙම වළාකුලින් මිදුණු චන්ද්‍රයා මෙන් මේ ලෝකය බබුළුවයි.

13. 07 යස්ස පාපං කතං කම්මං
කුසලේන පිථීයති
සෝ ඉමං ලෝකං පභාසේති
අබ්භා මුත්තෝව චන‍්දිමා.
(ජේතවන – අඟුල්මල් තෙරුන් ඇරබ)

යමෙකු කළ සුළු පව පසු ව කළ මහත් කුශල කර්මයකින් වසා දමනු ලැබේ නම් හෙතෙම වලාකුළින් මිදුණු සද මෙන් මේ ලෝකය බබුළුවයි.
(අංගුලිමාල තෙරුන් මහණ වෙන්ට පෙර සිය ගණන් මිනිසුන් මැරූ නමුත් ඒ පව් කම් සියල්ල රහත් මගින් වනසා දමන ලදී. එය එක ම ආත්මයකදී සිදු වූවකි.)

13.08 අන‍්ධභූතෝ අයං ලෝකෝ,
තනුකෙත‍්ථ විපස්සති
සකුන්තෝ ජාලමුත්තෝව
අප්පෝ සග්ගාය ගච්ඡති.
(අග්ගලාව – පෙසකාර දුව ඇරබ)

මේ ලෝවැසි සත්ව සමූහයා  (නුවණැස් නැති බැවින්) අන්ධ ය, ස්වල්ප දෙනෙක් පමණක් ලෝකයේ අනිත්‍ය, දුක්ඛාදි වශයෙන් නුවණින් දකිත්. එ බැවින් දැලකට අසු වූ පක්ෂීන් ගෙන් ඉතා ටික දෙනෙකුන් ඉන් ගැලවි යන්නා සේ ලෝවැසි ස්වල්ප දෙනෙක් ම පමණක් සුගතියට යති.

13.09 හංසා දිච්චපථේ යන්ති,
ආකාසේ යන්ති ඉද්ධියා
නීයන්ති ධීරා ලෝකම්හා
ජෙත‍්වා මාරං ස්වාහිනිං,
(ජේතවන – භික්ෂූ තිස්නමක් ඇරබ)

හංසයෝ හෙවත් පක්ෂීහූ අහසින් යති. ඍද්ධිමත්හූ ඒ ඍද්ධි බලයෙන් අහසෙන් ගමන් කරත්. මාර්ග ඵල ලැබූ ප්‍රාඥයෝ සේනා සහිත මරු පරදවා ලෝකයෙන් ඉවත්ව යත්.

13. 10 ඒකං ධම්මං අතීතස්ස
මුසාවාදිස්ස ජන්තුනෝ
විතිණ්ණපරලෝකස්ස
නත‍්ථී පාපං අකාරියං.
(ජේතවන – චිංචා ඇරබ)

සත්‍යය වසන් කොට බොරු කියන්නා වූ, පරලොව ගැන විශ්වාසයක්,  බලාපොරොත්තු නැති මිනිසාට නොකළ හැකි පවක් නැත.

13.11 න වේ කදරියා දේවලෝකං වජන්ති
බාලා හවෙ නප්පසංසන්ති දානං
ධීරෝ ව දානං අනුමෝදමානෝ
තේනේව සෝ හෝති සුඛී පරත‍්ථ.
(ජේතවන – අසදිස දානය ඇරබ)

තද මසුරෝ කිසි කලෙකත් දෙව්ලොව නූපදිත්. අඥානයෝ දන් දීමට ප්‍රසංසා නො කරත්. නුවණැත්තා දානය අනුමත කරමින් එයට සතුටු වෙමින් එයින් ම පරලොව දී සුවපත් වෙයි.

13.12 පථව්‍යා ඒකරජ්ජේන
සග්ගස්ස ගමනේන වා
සබ්බලෝකාධිපච්චේන
සෝතාපත්තිඵලං වරං.
(ජේතවන – අනේපිඩු පුතු ඇරබ)

මුළු පොළොවේ අධිපති වූ සක්විති රජ වීමටත් වඩා, දෙව්ලොව ඉපදීමටත් වඩා, මුළු ලොව ට අධිපති මහා බ්‍රහ්මභාවයටත් වඩා, සෝවාන් ඵලය ලැබීම උතුම් වේ.

Devider

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: