08 සහස්ස වග්ගය.

Image result for 1000

ධම්මපදය – 08 සහස්ස වග්ගය.
හරවත් දෙය සහ නිස්සාරවත් දෙය පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක ලෙස විග්‍රහ කෙරෙන ගාථා දහසයකින් සමන්විත යි.

8.01 සහස්සම්පි චේ වාචා
අනත්ථපදසංහිතා,
ඒකං අත‍්ථපදං සෙය්‍යෝ
යං සුත‍්වා උපසම්මති.
(වේළුවනාරාමය – තම්බදාඨිය ඇරබ)

අනර්ථය සලසන අර්ථ රහිත පදවලින් යුත් දහසක් වචනයන්ට වඩා
යම් වචනයක් අසා (කෙලෙසුන් ගේ) සංසිදීමට පත් වේ නම්,
ඒ එක් අර්ථ සහිත පදය ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

8.02. සහස්සම්පි චේ ගාථා
අනත‍්ථපද සංහිතා,
ඒකං ගාථාපදං සෙය්‍යෝ
යං සුත‍්වා උපසම්මති.
(ජේතවනාරාමය – දාරුචිරිය තෙරුන් ඇරබ)

වැඩදායක නො වූ පද ඇති ගාථා දහසකට වඩා යම් ගාථා පදයක් අසා පුද්ගලයා සංසිදීම ට පත් වේ නම් ඒ එක් ගාථා පදයම ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

8.03 යෝ ච ගාථාසතං භාසේ
අනත‍්ථපදසංහිතා,
ඒකං ධම්මපදං සෙය්‍යෝ
යං සුත‍්වා උපසම්මති. 
(ජේතවනාරාමය – කුණ්ඩලකේසි තෙරණිය ඇරබ)

යමෙක් (වර්ණනාදි) නිරර්ථක පදයන් ගෙන් යුත් ගාථා දහසක් කියන්නේ ද, (ඒ ගාථා දහසට වඩා) යම් ධර්මපදයක් අසා පුද්ගලයා කෙලෙස් සංසිදීමට පැමිණේ නම් ඒ එක් ධර්මපදය උතුම් ය.

8.04 යෝ සහස්සං සහස්සේන
සංගාමෙ මානුසේ ජිනේ,
ඒකං ච ජෙය්‍ය අත්තානං
ස වේ සංගාමජුත්තමෝ. 
(ජේතවනාරාමය – කුණ්ඩලකේසි තෙරණිය ඇරබ)

යමෙක් යුද්ධයක දී දශලක්ෂයක් මිනිසුන් ජය ගන්නවාට වඩා,
තමා ගේ සන්තානය  ජයගනී ද,
ඒ පුද්ගලයා ජයගන්නා මිනිසුන් අතරෙ හි ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

8.05 අත්තා හවේ ජිතං සෙය්‍යෝ
යාචායං ඉතරා පජා
අත්තදනතස්ස පොසස්ස
නිච්චං සඤ්ඤතචාරිනෝ. 
(ජේතවනාරාමය – බමුණකු ඇරබ)

තම සිත රාගාදී කෙලෙස්වලින් දිනන ලද්දේ ද,
එයම ඒකාන්තයෙන් උතුම් වේ.
දූ කෙලීම ආදියෙහි හෝ යුද්ධයෙහි දී දිනීම
එතරම් උසස් නො වේ.

8.06 නේව දේවෝ න ගන‍්ධබ්බෝ
න මාරො සහ බ්‍රහ්මුනා
ජිතං අපජිතං කයිරා
තථා රූපස්ස ජන්තුනෝ. 
(ජේතවනාරාමය – බමුණකු ඇරබ)

සිත දමනය කළා වූ පුද්ගලයා ගේ කෙලෙස් දිනීම,
නැවත පැරදීමක් කරන්නට ශක්‍රාදී දෙවියෙකුට වත්,
ගාන්ධර්වයෙකුටවත්, වසවර්ති මාරයාටවත්,
නොපිලිවන.

8.07 මාසේ මාසේ සහස්සේන
යෝ යජේථ සතං සමං,
ඒකං ච භාවිතත්තානං
මුහුත්තම්පි පූජයේ,
සා යේව පූජනා සෙය්‍යෝ
යං චේ වස්සසතං හුතං. 
(වේළුවනාරාමය – සැරියුත් තෙරුන් ගේ මාමා ඇරබ)

යමෙක් මාස්පතා කහවනු දහය බැගින් වියදම් කරමින් අවුරුදු සියයක් යාග කරන්නේද, යමෙක් වැඩූ සිත් ඇති ආර්ය පුද්ගලයෙකු ට මොහොතක් පමණ කල් පූජා පවත්වන්නේ ද, ඒ දෙකෙන් අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලේ කළ යාගයට වඩා ඒ මොහොතක් කළ පූජාව ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

8.08 යෝ චේ වස්ස සතං ජන්තු
අග්ගිං පරිචරේ වනේ,
ඒකං ච භාවිතත්තානං
මුහුත්තම්පි පූජයේ,
සා යේව පූජනා සෙය්‍යෝ
යං චේ වස්සසතං හුතං.
(වේළුවනාරාමය – සැරියුත් තෙරුන් ගේ බෑණකු ඇරබ)

යම් මිනිසෙක් අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලේ වනයෙහි නැවතී ගිනි දෙවියා පුදයි ද, යමෙක් මොහොතක් පමණ කල් වැඩූ ආත්ම ඇති ආර්ය පුද්ගලයෙකුට පූජා කෙරේ ද, ඒ දෙක අතුරෙන් අවුරුදු සියයක් කළ ගිනි පූජාවට වඩා එක් මොහොතක් ආර්ය පුද්ගලයෙකුට කළ පූජාව ම උසස් ය.

8.09 යං කිංචි යිට්ඨං ව හුතං ව ලෝකේ
සංවච්ඡරං යජේථ පුඤ්ඤපේඛෝ,
සබ්බම්පි තං න චතුභාගමේති
අහිවාදනා උජ්ජුගතේසු සෙය්‍යෝ.
(වේළුවනාරාමය – සැරියුත් තෙරුන් ගේ යහලූ බමණුකු ඇරබ)

පින් බලාපොරොත්තු වන්නා වූ යමෙකු මේ ලෝකයෙ හි ඇති තාක් යාගයන් හෝ ගිනි පූජා නැමැති හෝමයන් අවුරුද්දක් මුළුල්ලේ කළ ත් ඒ සියල්ල ආර්ය පුද්ගලයෙකුට කරන වැඳීමෙන් සතරෙන් කොටසකුත් වටින්නේ නො වේ. ආර්ය පුද්ගල නමස්කාරය යාගයන් ට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

8.10 අභිවාදනසීලිස්ස
නිච්චං වද්ධාපචායිනෝ
චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඪන්ති,
ආයු වණ්ණෝ සුඛං බලං.
(දීඝලම්බක -දීඝායු කුමරුන් ඇරබ)

නිතර සිල්වතුන්ට වඳීන පුරුද්ද ඇති, ගුණයෙන් වැඩිහිටියන් ට ගෞරව කරන ස්වභාව ඇති පුද්ගලයා ගේ ආයුෂය, වර්ණය, සැපය, ශරීර බලය යන සතර වැඩේ.

8.11 යෝ චේ වස්සසතං ජිවේ
දුස්සීලො අසමාහිතෝ,
ඒකාහං ජිවිතං සෙය්‍යෝ
සීලවන්තස්ස ඣායිනෝ.
(ජේතවනාරාමය – සංකිච්ච තෙරුන් ඇරබ)

සිල් නැතිව (පව් කරමින්) නො සන්සුන් සිතක් ඇති ව අවුරුදු සියයක් ජීවත් වීමට වඩා සිල්වත් ව ධ්‍යාන වඩන්නාහු ගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

8.12 යෝ චෙ වස්සසතං ජීවේ
දුප්පඤ්ඤෝ අසමාහිතෝ,
ඒකාහං ජීවිතං සෙය්‍යෝ
පඤ්ඤවන්තස්ස ඣායිනෝ.
(ජේතවනාරාමය – බාණු කොණ්ඩඤ්ඤ තෙරුන් ඇරබ)

යමෙක් නුවණ නැතිව නො සන්සුන් ව අවුරුදු සියයක් ජීවත් වේ නම්, ඒ ජීවත් වීමට වඩා නුවණැති ධ්‍යාන වඩන්නා ගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම උතුම් ය.

8.13 යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ
කුසීතෝ හීනවීරියෝ,
ඒකාහං ජීවිතං සෙය්‍යෝ
වීරියමාරභතෝ දළ්හං.
(ජේතවනාරාමය – සප්පදාස තෙරුන් ඇරබ)

(ගිහි වූ හෝ පැවිදි වූ) යම් කිසිවෙක් තමා විසින් කළ යුතු දෙයෙහි කම්මැලිව උත්සාහ නැතිව අවුරුදු සියයක් ජීවත් වේද, ඒ ජීවිතයට වඩා දැඩිසේ (කෙලෙස් තැවීමට) වීර්ය වඩන්නාහු ගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

8.14 යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ
අපස්සං උදයව්‍යයං,
ඒකාහං ජීවිතං සෙය්‍යෝ
පස්සතෝ උදයව්‍යයං.
(ජේතවනාරාමය – පටාචාරා තෙරණිය ඇරබ)

යමෙක් ස්කන්ධ පසේ හටගැන්මත් (මොහොතක් පාසා) විනාශවී යාමත් නො දැක (නො දැන) අවුරුදු සියයක් ජීවත් වේ නම්, ඒ ජීවිතයට වඩා රූපාදී ස්කන්ධයන්ගේ හට ගැනීමත් විනාශයත් දක්නහු ගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

8.15 යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ
අපස්සං අමතං පදං,
ඒකාහං ජිවිතං සෙය්‍යෝ
පස්සතෝ අමතං පදං.
(ජේතවනාරාමය – කිසාගෝතමිය ඇරබ)

යමෙක් නිවණ නොදැක අවුරුදු සියයක් ජීවත් වේද, ඒ ජීවිතයට වඩා නිවණ දක්නහුගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ යි.


8.16 යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ
අපස්සං ධම්මමුත්තමං,
ඒකාහං ජිවිතං සෙය්‍යෝ
පස්සතෝ ධම්මමුත්තමං.
(ජේතවනය – බහුපුත්ත තෙරණිය ඇරබ)

යමෙක් නව ලොව්තුරා ධර්මය නො දැක අවුරුදු සියයක් ජීවත් වේ ද, ඒ ජීවිතයට වඩා නව ලෝකෝත්තර ධර්මය දක්නහු ගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

Devider

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: