08 සහස්ස වග්ගය.

Image result for 1000

ධම්මපදය – 08 සහස්ස වග්ගය.
හරවත් දෙය සහ නිස්සාරවත් දෙය පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක ලෙස විග්‍රහ කෙරෙන ගාථා දහසයකින් සමන්විත යි.

8.01
සහස්සම්පි චේ වාචා
අනත්ථපදසංහිතා,
ඒකං අත‍්ථපදං සෙය්‍යෝ
යං සුත‍්වා උපසම්මති.
(වේළුවනාරාමය – තම්බදාඨිය ඇරබ)

අනර්ථය සලසන අර්ථ රහිත පදවලින් යුත් දහසක් වචනයන්ට වඩා
යම් වචනයක් අසා (කෙලෙසුන් ගේ) සංසිදීමට පත් වේ නම්,
ඒ එක් අර්ථ සහිත පදය ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

devider

8.02.
සහස්සම්පි චේ ගාථා
අනත‍්ථපද සංහිතා,
ඒකං ගාථාපදං සෙය්‍යෝ
යං සුත‍්වා උපසම්මති.
(ජේතවනාරාමය – දාරුචිරිය තෙරුන් ඇරබ)

වැඩදායක නො වූ පද ඇති ගාථා දහසකට වඩා යම් ගාථා පදයක් අසා පුද්ගලයා සංසිදීම ට පත් වේ නම් ඒ එක් ගාථා පදයම ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

devider

8.03
යෝ ච ගාථාසතං භාසේ
අනත‍්ථපදසංහිතා,
ඒකං ධම්මපදං සෙය්‍යෝ
යං සුත‍්වා උපසම්මති. 
(ජේතවනාරාමය – කුණ්ඩලකේසි තෙරණිය ඇරබ)

යමෙක් (වර්ණනාදි) නිරර්ථක පදයන් ගෙන් යුත්
ගාථා දහසක් කියන්නේ ද, (ඒ ගාථා දහසට වඩා)
යම් ධර්මපදයක් අසා පුද්ගලයා
කෙලෙස් සංසිදීමට පැමිණේ නම්
ඒ එක් ධර්මපදය උතුම් ය
.

devider

8.04
යෝ සහස්සං සහස්සේන
සංගාමෙ මානුසේ ජිනේ,
ඒකං ච ජෙය්‍ය අත්තානං
ස වේ සංගාමජුත්තමෝ. 
(ජේතවනාරාමය – කුණ්ඩලකේසි තෙරණිය ඇරබ)

යමෙක් යුද්ධයක දී දශලක්ෂයක් මිනිසුන් ජය ගන්නවාට වඩා,
තමා ගේ සන්තානය  ජයගනී ද,
ඒ පුද්ගලයා ජයගන්නා මිනිසුන් අතරෙ හි ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

devider

8.05
අත්තා හවේ ජිතං සෙය්‍යෝ
යාචායං ඉතරා පජා
අත්තදනතස්ස පොසස්ස
නිච්චං සඤ්ඤතචාරිනෝ. 
(ජේතවනාරාමය – බමුණකු ඇරබ)

තම සිත රාගාදී කෙලෙස්වලින් දිනන ලද්දේ ද,
එයම ඒකාන්තයෙන් උතුම් වේ.
දූ කෙලීම ආදියෙහි හෝ යුද්ධයෙහි දී දිනීම
එතරම් උසස් නො වේ.

devider

8.06
නේව දේවෝ න ගන‍්ධබ්බෝ
න මාරො සහ බ්‍රහ්මුනා
ජිතං අපජිතං කයිරා
තථා රූපස්ස ජන්තුනෝ. 
(ජේතවනාරාමය – බමුණකු ඇරබ)

සිත දමනය කළා වූ පුද්ගලයා ගේ කෙලෙස් දිනීම,
නැවත පැරදීමක් කරන්නට ශක්‍රාදී දෙවියෙකුට වත්,
ගාන්ධර්වයෙකුටවත්, වසවර්ති මාරයාටවත්,
නොපිලිවන.

devider

8.07
මාසේ මාසේ සහස්සේන
යෝ යජේථ සතං සමං,
ඒකං ච භාවිතත්තානං
මුහුත්තම්පි පූජයේ,
සා යේව පූජනා සෙය්‍යෝ
යං චේ වස්සසතං හුතං. 
(වේළුවනාරාමය – සැරියුත් තෙරුන් ගේ මාමා ඇරබ)

යමෙක් මාස්පතා කහවනු දහය බැගින් වියදම් කරමින් අවුරුදු සියයක් යාග කරන්නේද, යමෙක් වැඩූ සිත් ඇති ආර්ය පුද්ගලයෙකු ට මොහොතක් පමණ කල් පූජා පවත්වන්නේ ද, ඒ දෙකෙන් අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලේ කළ යාගයට වඩා ඒ මොහොතක් කළ පූජාව ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

devider

8.08
යෝ චේ වස්ස සතං ජන්තු
අග්ගිං පරිචරේ වනේ,
ඒකං ච භාවිතත්තානං
මුහුත්තම්පි පූජයේ,
සා යේව පූජනා සෙය්‍යෝ
යං චේ වස්සසතං හුතං.
(වේළුවනාරාමය – සැරියුත් තෙරුන් ගේ බෑණකු ඇරබ)

යම් මිනිසෙක් අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලේ වනයෙහි නැවතී ගිනි දෙවියා පුදයි ද, යමෙක් මොහොතක් පමණ කල් වැඩූ ආත්ම ඇති ආර්ය පුද්ගලයෙකුට පූජා කෙරේ ද, ඒ දෙක අතුරෙන් අවුරුදු සියයක් කළ ගිනි පූජාවට වඩා එක් මොහොතක් ආර්ය පුද්ගලයෙකුට කළ පූජාව ම උසස් ය.

devider

8.09
යං කිංචි යිට්ඨං ව හුතං ව ලෝකේ
සංවච්ඡරං යජේථ පුඤ්ඤපේඛෝ,
සබ්බම්පි තං න චතුභාගමේති
අහිවාදනා උජ්ජුගතේසු සෙය්‍යෝ.
(වේළුවනාරාමය – සැරියුත් තෙරුන් ගේ යහලූ බමණුකු ඇරබ)

පින් බලාපොරොත්තු වන්නා වූ යමෙකු මේ ලෝකයෙ හි ඇති තාක් යාගයන් හෝ ගිනි පූජා නැමැති හෝමයන් අවුරුද්දක් මුළුල්ලේ කළ ත් ඒ සියල්ල ආර්ය පුද්ගලයෙකුට කරන වැඳීමෙන් සතරෙන් කොටසකුත් වටින්නේ නො වේ. ආර්ය පුද්ගල නමස්කාරය යාගයන් ට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

devider

8.10
අභිවාදන සීලිස්ස
නිච්චං වද්ධා පචායිනෝ
චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඪන්ති,
ආයු වණ්ණෝ සුඛං බලං.
(දීඝලම්බක -දීඝායු කුමරුන් ඇරබ)

නිතර සිල්වතුන්ට වඳීන පුරුද්ද ඇති, ගුණයෙන් වැඩිහිටියන් ට ගෞරව කරන ස්වභාව ඇති පුද්ගලයා ගේ ආයුෂය, වර්ණය, සැපය, ශරීර බලය යන සතර වැඩේ.

devider

8.11
යෝ චේ වස්සසතං ජිවේ
දුස්සීලො අසමාහිතෝ,
ඒකාහං ජිවිතං සෙය්‍යෝ
සීලවන්තස්ස ඣායිනෝ.
(ජේතවනාරාමය – සංකිච්ච තෙරුන් ඇරබ)

සිල් නැතිව (පව් කරමින්) නො සන්සුන් සිතක් ඇති ව අවුරුදු සියයක් ජීවත් වීමට වඩා සිල්වත් ව ධ්‍යාන වඩන්නාහු ගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

devider

8.12
යෝ චෙ වස්සසතං ජීවේ
දුප්පඤ්ඤෝ අසමාහිතෝ,
ඒකාහං ජීවිතං සෙය්‍යෝ
පඤ්ඤවන්තස්ස ඣායිනෝ.
(ජේතවනාරාමය – බාණු කොණ්ඩඤ්ඤ තෙරුන් ඇරබ)

යමෙක් නුවණ නැතිව නො සන්සුන් ව අවුරුදු සියයක් ජීවත් වේ නම්, ඒ ජීවත් වීමට වඩා නුවණැති ධ්‍යාන වඩන්නා ගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම උතුම් ය.

devider

8.13
යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ
කුසීතෝ හීනවීරියෝ,
ඒකාහං ජීවිතං සෙය්‍යෝ
වීරියමාරභතෝ දළ්හං.
(ජේතවනාරාමය – සප්පදාස තෙරුන් ඇරබ)

(ගිහි වූ හෝ පැවිදි වූ) යම් කිසිවෙක් තමා විසින් කළ යුතු දෙයෙහි කම්මැලිව උත්සාහ නැතිව අවුරුදු සියයක් ජීවත් වේද, ඒ ජීවිතයට වඩා දැඩිසේ (කෙලෙස් තැවීමට) වීර්ය වඩන්නාහු ගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

devider

8.14


යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ
අපස්සං උදයව්‍යයං,
ඒකාහං ජීවිතං සෙය්‍යෝ
පස්සතෝ උදයව්‍යයං.
(ජේතවනාරාමය – පටාචාරා තෙරණිය ඇරබ)

යමෙක් ස්කන්ධ පසේ හටගැන්මත් (මොහොතක් පාසා) විනාශවී යාමත් නො දැක (නො දැන) අවුරුදු සියයක් ජීවත් වේ නම්, ඒ ජීවිතයට වඩා රූපාදී ස්කන්ධයන්ගේ හට ගැනීමත් විනාශයත් දක්නහු ගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

devider

8.15
යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ
අපස්සං අමතං පදං,
ඒකාහං ජිවිතං සෙය්‍යෝ
පස්සතෝ අමතං පදං.
(ජේතවනාරාමය – කිසාගෝතමිය ඇරබ)

යමෙක් නිවණ නොදැක අවුරුදු සියයක් ජීවත් වේද, ඒ ජීවිතයට වඩා නිවණ දක්නහුගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

devider


8.16
යෝ චේ වස්සසතං ජීවේ
අපස්සං ධම්මමුත්තමං,
ඒකාහං ජිවිතං සෙය්‍යෝ
පස්සතෝ ධම්මමුත්තමං.
(ජේතවනය – බහුපුත්ත තෙරණිය ඇරබ)

යමෙක් නව ලොව්තුරා ධර්මය නො දැක අවුරුදු සියයක් ජීවත් වේ ද, ඒ ජීවිතයට වඩා නව ලෝකෝත්තර ධර්මය දක්නහු ගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ යි.

Devider

NEXT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: