07- අරහන්ත වග්ගය.

ධම්මපදය – 07-අරහන්ත වග්ගය.
රහතන් වහන්සේලා ගේ ගුණයන් පිළිබද වදාළ ගාථා දහයකින් යුක්තයි.
Image result for enlightened monks

7-1-
ගතද්ධිනො විසොකස්ස
විප්පමුත්තස්ස සබ්බධි
සබ්බ ගන්ථප්ප හීනස්ස
පරිළාහො න විජ්ජති.
(ජීවකම්බවත -ජීවක වෙදදුරන් අරබයා )

සසර ගමන අවසන් කළ,
සියළු ශෝකයන් දුරුකලාවූ ,
සියළු  ආකාරයේ කෙලෙසුන් ගෙන් මිදුනා වූ,
සියළු සසර වෙළුම් ලිහා ලු  උතුමාට
සිතේ දැවිල්ලක් නැත.

devider


7-2
උය්‍යුක‍දජන්ති සතීමන්තො,

න නිකෙතෙ රමන්ති තෙ
හංසාව පල්ලලං හිත‍්වා
ඔකමොකං ජහන්ති තෙ
(වේළුවනාරාමය – මහකසුප් තෙරුන් අරබයා )

සිහි ඇත්තෝ ධ්‍යානභාවනාදියෙහි යෙදෙත්,
ඔවුහූ වාසස්ථානයෙහි නො ඇලෙත්,
විල හැර යන හංසයින් මෙන්
ඔවුහූ හැම තැනක් ම හැර දමත්.

(මෙහි වාසස්ථානය යි කියන ලද්දේ පඤ්චකාමය යි
විල හැර යන හංසයෝ එහි පියුම් ආදියෙහි ආශාවක් තබාගෙන නොයත්.)

devider

7.3
යෙසං සන්නිචයො නත‍්ථී,

යෙ පරිඤ්ඤාතභොජනා,
සුඤ්ඤතො අනිමිත්තෙච
විමොක්ඛො යස්ස ගොචරො,
ආකාසෙව සකුන්තානං
ගති තෙසං දුරන්නයා.
(ජේතවනාරාමය – ඛෙල්ලට්ඨීසීස තෙරුන් අරබයා )

යම් කෙනෙකු ගේ ආහාර වස්ත්‍රාදිය රැස් කිරීමක් නැද්ද,
යම් කෙනෙක් ආහාරයා ගේ තත්ත්වය පිරිසිද දනිත් ද,
යම් කෙනෙකුන්ට
(රාග ද්වේශාදියෙන් ශුන්‍ය බැවින්) සුඤ්ඤත නම් වූත්
(රාගාදි නිමිති නැති බැවින්) අනිමිත්ත නම් වූත් නිවණ අරමුණු වේ ද, ඔවුන් ගේ ගමන හෙවත් ඔවුන් ගිය තැන නො දත හැකි ය.
කුමක් මෙන් ද? අහසෙහි පියඹන පක්ෂීන්ගේ ගමන් මග නො සෙවිය හැකිවාක් මෙනි.

devider

7-4-
යස්සාසවා පරික්ඛීණා,

ආහාරෙ ච අනිස්සිතො,
සුඤ්ඤතො අනිමිත්තො ච
විමොක්ඛො යස්ස ගොචරො,
ආකාසෙව සකුන්තානං
පදං තිස්ස දුරන්නයං
(වේළුවනාරාමය – අනුරුද්ධ තෙරුන් අරබයා )

යමෙකු ගේ කාමාදී ආශ්‍රවයෝ ගෙවී ගියාහු ද,
යමෙක් ආහාරයෙ හි නො ඇලූනේ ද,
සුඤඤත-අනිමිත යන නම් ඇති නිවණ යමෙකුට අරමුණු වේද,
ඔවුන්ගේ උප්පත්තිය
අහසෙහි යන පක්ෂීන්ගේ පිය සටහන්
නොදැක්ක හැකිවාක් මෙනි.

devider

7.5
යස්සින‍්ද්‍රියානි සමථං ගතානි
අස්සා යථා සාරථීනා සුදන්තා,
පහීනමානස්ස අනාසවස්ස
දෙවාපි තස්ස පිහයන්ති තාදිනො
(පූර්වාරාමය – මහා කච්ඡායන තෙරුන් අරබයා )

දක්ෂ රියදුරකු  විසින් මනා සේ හික්මවන ලද අසුන් මෙන්
යමෙකු ගේ (ඇස ආදී) ඉන්ද්‍රියයෝ සන්හුන් බවට පත් වූවාහුද,
මාන 
දුරු කළා වූ, කාමාදී ආශ්‍රාව රහිත,
අටලෝ දහමින් කම්පා නො වන ස්වභාව ඇති
ඔහුට දෙවියෝ ත් ප්‍රිය කෙරෙත්.

devider


7.6
පඨවීසමො නො විරුජ්ඣති,
ඉන‍්දඛිලුපමො තාදි සුඞ්ඛතො
රහදොව අපෙතකද්දමො,
සංසාරා න භවන්ති තාදිනො.
(ජේතවනාරාමය – සැරියුත් තෙරුන් අරබයා )

යමෙක් මහ පොළොව මෙන් සංග්‍රහ නිග්‍රහ දෙක්හි සමව සිටීද,
නුවර දොරටුවෙහි සිටෙව් ඉන්ද්‍ර කීලය නම්  කණුව මෙන්
(නින්දා ප්‍රශංසාවන් හි) නොසෙල්වේ ද, ඒ නිසාම තාදී ගුණ ඇති,
මනා පැවතුම් ඇති හෙතෙම (කෙලෙස් මඩ නැති බැවින්)
පහවූ මඩ ඇති විලක් මෙන් පවතී.
එවැන්නාට සසර ඇවිදීමක් නැත.

devider

7.7
සන්තං තස්ස මනං හොති,
සන්ති වාචා ච කම්ම ච
සම්මදඤ්ඤා විමත්තස්ස
උපසන්තස්ස තාදිනො. 
(ජේතවනාරාමය – තිස්ස තෙරුන් ගේ හෙරණකු අරබයා )

ආය්‍යසත්‍යයන් මනා සේ දැන කෙලෙසුන් ගෙන් මිදුණු,
(රාගාදී කෙලෙස්වලින් දැවිල්ලක් නැති බැවින්) නිවුනාවූ,
අටලෝ දහමෙහි කම්පා නොවන ස්වභාව ඇති,
ඒ රහතන් වහන්සේ ගේ සිත ශාන්ත වේ.
උන්වහන්සේ ගේ වචනයත් ක්‍රියාවත් ශාන්ත වේ.

devider

7.8
අස්සද්ධො අකතඤ්ඤු ච
සන‍්ධිච්ඡෙදො ච යො නරො
හතාවකාසො වන්තාසො
ස චෙ උත්තම පොරිසො. 
(ජේතවනාරාමය – සැරියුත් තෙරුන් අරබයා )

යමෙක් අනුන් යමක් කී පමණින් නො අදහා
තෙමේම ප්‍රත්‍යක්‍ෂයෙන්ම දැන ගනී ද,
සංස්කරණයක් නැති නිවන දනී ද,
සසර ඉපදීම සිඳ දමයි ද,
නැවත ඉපදීමට ඇති අවකාශය දුරු කළ
සියලු ආශාවන් වමාරා දැමූ හෙතෙම
ඒකාන්තයෙන් උතුම් පුද්ගලයෙකි.

devider

7.9
ගාමෙ වා යදි වා රඤ්ඤො
නින්නෙ වා යදි වා ථලෙ
යත‍්ථ අරහන්තො විහරන්ති,
තං භූමිං රාමණෙය්‍යකං.
(ජේතවනාරාමය – ඛදිරවනිය රේවත තෙරුන් අරබයා )

යම් ගමක හෝ වනයක හෝ
මිටියාවතක හෝ කඳු සිඛරයක හෝ
රහතන් වහන්සේ වෙසෙත් ද,
ඒ ස්ථානය රම්‍ය භූමියකි.

devider

7.10
රමණීයානි අරඤ්ඤානි
යත‍්ථ න රමතී ජනො,
වීතරාගා රමෙස්සන්ති,
න තෙ කාමගවෙසිනො.
(ජේතවනාරාමය – ස්ත්‍රියක් අරබයා )

මිනිස්සු කැලෑවල,  ඝන  වනයන්හී
ඇති සිත්කළු බව චමත්කාරය  නොදකී.
ආශාව   දුරු කළෝ කම් සැප නොපතන හෙයින්
එබඳු  
තැන් හී  සිත් අලවා වසන්නෝය.

Devider

NEXT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: