03 චිත්ත වග්ගය

ධම්මපදය – 03 චිත්ත වග්ගය
සිත සහ සිතේ ස්වභාවය පිළිබද වදාළ ගාථා එකොළසකින් සමන්විත යි.
chittaWagga


3.01 පුජ්‍යය මාපලගම සාගර සුමන හිමි කල දේශනාව  

ඵන්දනං චපලං චිත්තං
දුරක්ඛං දුන්නිවාරයං
උජුං කරොති මෙධාවී
උසුකාරොව තෙජනං
(වාලිකා පබ්බතයෙදී-මේඝිය තෙරුන් අරබයා )

නුවණැති පුද්ගලයා එහා මෙහා පනින්නා වූ,
එක් තැනෙක නො නවතින්නා වූ,
රැකීමට අපහසු වූ, වැළැක්වීමට අපහසු වූ,
සිත ඇද හැර කෙළින් කරයි,
(කුමක් මෙන් ද?)
ඊතල සාදන්නා ඊයේ ඇද හැර
සෘජු කරන්නාක් මෙනි.

devider

3.02
වාරිජොව ථලෙ ඛිත්තො
ඔකමොකත උබ්භතො
පරිඵන්දති’දං චිත්තං
මාරධෙය්‍යං පහාතවේ
(වාලිකා පබ්බත – මේඝිය තෙරුන් අරබයා)

දියෙන් උඩට ගෙන ගොඩ දැමූ
මත්ස්‍යයකු දඟලන්නා සේ
මාරයාගේ බැමි කැඩීම සඳහා
(භාවනාවෙ හි) යෙදවූ
මේ සිත එහා මෙහා දඟලයි.

devider

3.03
දුන්නිග්ගහස්ස ලහුනො
යත්ථකාම නිපාතිනො
චිත්තස්ස දමථො සාධු
චිත්තං දන්තං සුඛාවහං
(සැවැත්නුවර – මහණකු අරබයා)

නිග්‍රහයට පත් කිරීම අපහසු වූ,
ඉක්මන් ගමන් ඇත්තා වූ,
කැමැති තැනෙක එල්බගන්නා වූ
සිත දමනය කිරීම යහපති.
දමනය කළ සිත සැප එළවන්නේය

devider

3.04
අපවත්වී වදාළ පුජ්‍ය මාපලගම සාගරසුමන ස්වාමින්වහන්සේ කල දේශනාව

සුදුද්දසං සුනිපුණං
යත්ථ කාම නිපාතිනං
චිත්තං රක්ඛෙථ මෙධාවී
චිත්තං ගුත්තං සුඛාවහං
(සැවැත් නුවර – මහණකු අරබයා)

නුවණැත්තා රූපයක් නැති බැවින්
දැකීමට ඉතා අපහසු වූ, ඉතා සියුම් වූ,
කැමති කැමති අරමුණක වැටෙන්නාවූ,
සිත රකින්නේය.
එසේ රැකගත් සිත සැප එළවන්නේ ය.

devider


3.05

දූරං ගමං ඒක චරං
අසරීරං ගුහාසයං
යෙ චිත්තං සඤඤ මෙස්සන්ති
මොක්ඛන්ති මාර බන‍්ධනා
(සැවැත්නුවර – භාගිනෙය්‍ය සංඝරක්ඛිත තෙරුන් අරබයා)


යම් කෙනෙක් බොහෝ දුර ගමන් කරන්නා වූ,
තනි ව හැසිරෙන්නා වූ,
ඇස ට පෙනෙන රූපයක් නැත්තා වූ,
හෘදය නමැති ගුහාවෙ හි වසන්නා වූ
සිත හික්මවත් ද, ඔවුහූ මාරයාගේ බැමි වලින් මිදෙත්.
(බොහෝ දුර තිඛෙන දෙයක් වුවත්
මොහොතක දී සිහිකරන බැවින්
සිත දුර ගමන් කරන්නෙකැ යි කියනු ලැබේ.)

devider

3.06
පුජ්‍ය කුඩා කන්නොරුවේ විනිත හිමියන් ගේ දේශනය

අනවට්ඨිත චිත්තස්ස
සද්ධම්මං අවිජානතො
පරිප්ලවපසාදස්ස
පඤ්ඤා න පරිපූරති
(සැවැත්නුවර – චිත්තහත‍ථ තෙරුන් අරබයා)

එක් අරමුණක නො පිහිටෙව් සිතැති,
සත්‍ය ධර්මය නො දන්නා වූ,
චඤ්චල ශ්‍රද්ධා ඇති නොහොත්
ඉල්පීගිය ඉන්ද්‍රියයන් ඇති
පුද්ගලයා ගේ ප්‍රඥාව නො වැඩේ.

devider

3.07
අනවස්සුත චිත්තස්ස
අනන්වාහතචෙතසො
පුඤ්ඤපාපපහීනස්ස
නත්ථි ජාගරතො භයං
(සැවැත්නුවර – චිත්තහත‍ථ තෙරුන් අරබයා)

රාගයෙන් තෙත් නො වූ සිතැති,
ද්වේශයෙන් දළ නො වූ සිතැති,
පින් පව් දුරු කළ,
කෙලෙස් නිදි නැති පුද්ගලයා ට (සසර) භයක් නැත.

devider

3.08
කුම්භූපමං කායමිමං විදිත‍්වා
නගරූපමං චිත්තමිදං ඨපෙත‍්වා
යොධෙථ මාරං පඤ්ඤායුධෙන
ජිතං ච රකෙඛ, අනිවෙසනො සියා
(සැවැත්නුවර – විදශකි තෙරුන් අරබයා)

මේ කය මැටි භාජනයක් වැනි ය යි දැන,
මේ සිත (මනාසේ රැකි) නුවරක් මෙන් පිහිටුවා,
ප්‍රඥා නැමැති ආයුධයෙන් මාරයා හා යුද්ධ කරව්.
(එ සේ යුද්ධ කොට) දිනා ගත් දේ රැකගත යුතු යි.
(සිත එකඟකොට සමාපත්තියකට ඇතුල් වූ පමණින්)
සෑහීමට පත් නො විය යුතු යි.
(ශරීරය බිඳී යන මැටි බඳුනක් සේ අනිත්‍ය දැන, ඒ භාවනාව නිසා කෙලෙස් සතුරන්ට ළං විය නො හැකි බැවින් තමාගේ සිත සුරැකි නුවරක් මෙන් කොට කෙලෙස් සතුරන් හා යුද්ධ කළ යුතු ය යි දක්වන ලදී.)

devider

3.09

අචිරං වත’යං කායො
පඨවිං අධිසෙස්ස ති
ඡුද්ධො අපෙතවිඤඤාණො
නිරත්ථං ව කලිංගරං
(සැවැත්නුවර – පූතිගත්ත තෙරුන් අරබයා)

මේ ශරීරය වැඩි කලක් නොගොස්ම  
සිත පහව ගිය කල්හි  
වැඩකට නැති, දිරා ගිය ලීයක් මෙන්
පොළොවෙ හි නිදන්නේ ය.

devider

3.10
දිසො දිසං යං තං කයිරා,
වෙරී වා පන වෙරිනං
මිචඡා පණිහිතං චිත්තං
පාපියො නං තතො කරෙ
(කෝසල – නන්ද ගෝපාලයා අරබයා)

යමෙක් සිය හතුරෙකු ට යම් අනර්ථයක් කරන්නේ ද,
වෛරකාරයා වෛරකාරයෙකු ට යම් අනර්ථයක් කරන්නේ ද,
වැරදි සේ පිහිටුවාගත් (තමා ගේ) සිත
එය ට වඩා දරුණු අනර්ථයක් තමා ට කරන්නේ ය.

devider

3.11

න තං මාතා පිතා කයිරා,
අඤ්ඤ වා පි ච ඤාතකා,
සම්මා පණිහිතං චිත්තං
සෙය්‍යසො නං තතො කරෙ
(සැවැත්නුවර – සොරෙය්‍ය තෙරුන් අරබයා)

මනා සේ පිහිටුවාගත් සිත
තමා උසස් බවට පමුණුවයි.
ඒ පැමිණවීම මවුපියන් විසින්
හෝ අන්‍ය වූ නෑයන් විසින් හෝ නො කළ හැක්කකි.
(මවුපිය නෑයන් විසින් කළ හැකි යහපත ට වඩා යහපතක් මනා සේ පිහිටවු සිත නිසා සිදු වේ.)

Devider
NEXT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: