01-යමක වර්ගය

ගාථා දෙක බැගින් වදාළ කොටස

යමක වර්ගය

yamaka waggaයුගලය බැගින් ගලපා වදාළ ගාථා 20 කින් යුක්ත යි.

 

1.1.
මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා –
මනෝසෙට්ඨා මනෝමයා,
මනසා චේ පදුට්ඨේන –
භාසති වා කරෝති වා,
තතෝ නං දුක්ඛමංවේති –
චක්කං’ව වහතෝ පදං

සෑම දේකටම  මුල්වෙන්නේ සිතයි .
සිතම තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නෙ. සිතින්මයි උපදින්නේ.
අපිරිසිදු වූ සිතින් කරන දේට   ලැබෙන දුක් විපාක
ගොනාගේ පය අනුව  යන කරත්තයේ රෝදය මෙන්
ඔහු පසුපස ලුහුබදී.

(ජේතවන අසපුවේදී චක්ඛුපාල තෙරුන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.2
මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා-
මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා
මනසා චෙ පසන්නේන –
භාසතිවා කරෝති වා
ත‍තෝ නං දුක්ඛමන්වේති-
ඡායාව අනපායිනී.

සිත සිතිවිලිවලට පෙරටුවෙ සිත සිතුවිලිවලට ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.
සිතුවිලි සිතින්ම උපදී. ඉතින් යමෙක් පහන්සිතින් යමක් කරයි නම් හෝ වේවා කියයිනම් හෝ වේවා ඒ හේතුකොටගෙන ඒ සැප විපාකය ඔහු පසුපස එන්නේ 
ඉවත්නොවී සැම විට ඔහු පසුපස යන සෙවනැල්ල මෙන්ය.

(ජේතවන අසපුවේදී මට්ටකුණ්ඩලී දිව්ය පුත්රයා අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.3
අක්කොච්ඡි මං අවධිමං-
අජිනි මං අහාසි මේ
යේ තං උපනය්හන්ති –
වේරං තේසං න සම්මති.

අසවලා මට බැන්නේය. අසුවලා  මට ගැසුවේය.
අසුවලා මා පැරදුවේය. අසුවලා  මා සතුදේ පැහැරගත්තේ’යැයි
වෛර බදින තැනැත්තාගේ වෛරය නොසන්සිදේ.
(ජේතවන අසපුවේදී ථුල්ලතිස්ස තෙරුන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.4.
අක්කොච්ඡි මං අවධිමං –
අජිනි මං අහාසි මේ

යේ තං න උපනය්හන්ති-
වේරං තෙසූපසම්මති.

අසුවලා මට බැන්නේය,අසුවලා  මට ගැසුවේය,
අසවලා මා පැරදුවේය, 
අසවලා  මා සතුදේ පැහැරගත්තේ’යැයි
වෛර නොබදින තැනැත්තාගේ වෛරය සන්සිදේ
.
(ජේතවන අසපුවේදී ථුල්ලතිස්ස තෙරුන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.05.
නහී වේරේන වේරානි –
සම්මන්තීධ කුදාචනං

අවේරේනච සම්මන්තී-
ඒස ධම්මෝ සනන්තනො.

වෛර බැදීමෙන් වෛරය නොසන්සිදේ,
වෛරය වෛර නොකිරීමෙන්ම සන්සිඳේ,
මෙය හැම කල්හිම නොවෙනස්වන දහමකි.
(ජේතවන අසපුවේදී කාළි යක්ෂණිය අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.06.
පුජ්‍ය වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි කල දේසනාව 


පරේ ච න විජානන්ති –
මයමෙත්ථ යමාමසේ

යේ ච තත්ථ විජානන්ති –
ත‍තෝ සම්මන්ති මේධගා.

කල කෝලහල කරන අය, අපි මේ කරන දෙයින්ම නැසෙන්නෙමු යැ’යි නොදැනම එසේ කල කෝලාහල කරති. යම් කෙනෙක් තමන්මැ මේ කල කොලාහලින්  නැසෙනබව දනිත් නම් ඒ හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ කලහ සිත් සන්සිදෙයි.
(කොසැඹෑ නුවරදී කළහකාරී භික්ෂූන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.07.
සුභනුපස්සිං විහරන්තං –
ඉන්ද්‍රියේසු අසන්වුතං
භොජනම්හි අමත්තඤ්ඤුං –
කුසීතං හීනවීරියං
තං වේ පසහති මාරෝ-
වා‍තෝ රුක්ඛං ව දුබ්බලං.


රූපාදී සියළු අරමුනු ශුභ වසයෙන් ගනිමින්,
ඉන්ද්‍රිය සංවරයකුත් නැතිව,
කෑමෙහි පමන නොදැන,
කම්මලිව වීර්‍යය හීනව සිටින තනැත්තාට

ක්ලෙශ මාරයා  පහර දෙන්නේ
සුලග දුබල ගසක් උදුරා දමන්නාක් මෙනි.

(සේතව්ය නුවරදී චූලකාල, මහාකාල භික්ෂූන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1. 08.


අසුභානුපස්සිං විහරන්තං –
ඉන්ද්‍රියේසු සුසංවුතං

භෝජනම්හි ච මත්තඤ්ඤුං –
සද්ධං ආරද්ධවීරියං

තං වේ නප්පසහති මාරෝ –
වා‍තෝ සේලං ව පබ්බතන්

රූපාදී අරමුනු අසුභ වසයෙන් ගනිමින් ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඇතිව කෑමෙහි පමන දැන, සැදැහැවත්ව, පරිපූර්ණ වීර්‍යය ඇතිව සිටින පුද්ගලයා  මැඩලිමට ක්ලෙශ මාරයට නොහැකිවන්නේ  මහා පර්වතයක් සුලගට නොසෙල්විය හැක්කාක් මෙනි.
(සේතව්ය නුවරදී චූලකාල, මහාකාල භික්ෂූන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.09.
අනික්සාවෝ කාසාවං –
යෝ වත්ථං පරිදහෙස්සති

අපේ‍තෝ දමසච්චේන –
න සෝ කාසාවමරහති.

ඉන්ද්‍රිය දමනයෙන් හා සත්‍ය වචනයෙන්  තොරව,
කෙලෙස් කසල බැහැර  නොකොට,
කසාවතක් පොරවන තැනැත්තා
කිසිසේත්ම කසාවතක් දැරීමට සුදුසුනොවේ.
(රජගහ නුවරදී දේවදත්ත තෙරුන්අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.10.
යෝච වන්තකසාවස්ස –
සීලේසු සුසමාහි‍තෝ
උපේ‍තෝ දමසච්චේන  –
ස වේ කසවමරහති.

කෙලෙස් කසල බැහැ‍රැ කළ, මනාව සීලයෙහි පිහිටි,
ඉන්ද්‍රිය දමනයෙන් සහ සත්‍ය වචන කථා කිරීමෙන් යුක්ත තැනැත්තා ඒකාන්තයෙන්ම කසාවත දැරීමට සුදුසුවේ.

(රජගහ නුවරදී දේවදත්ත අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.11.අසාරේ සාර මතිනෝ –
සාරේචා සාර දස්සිනෝ

තේ සාරං නාධි ගච්ඡන්ති –
මිච්ඡා සඩ්කප්ප ගෝචරා.


නිසරුදෙය සරු ලෙසත්,
සරු දෙය නිසරු ලෙසත් සිතන තැනැත්තෝ
වැරදි කල්පනවන්ට ගොදුරුව සරුදහම නොලබත්.

(වේළුවනාරාමයේදී සංජය පිරිවැජියා අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.12.
සාරං ච සාර‍තෝ ඤත්වා –
අසාරංච අසාර‍තෝ

තේ සරං අධිගච්ඡන්ති –
සම්මා සඩ්කප්පගෝචරා.

(වේළුවනාරාමයේදී සංජය පිරිවැජියා අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

සරු දෙය  සරු ලෙසත්,
නිසරු දෙය  නිසරු ලෙසත්,
දැන නිවැරදි ව සිතන්නට  දන්නාවූ  අය
සරු ඵල ලබයි.

devider

1.13.
යථා අගාරං දුච්ඡන්නං –
වුට්ඨි සමතිවිජ්ඣති

ඒවං අහාවිතං චිත්තං –
රාගෝ සමතිවිජ්ඣති.

හොදින් සෙවිලි නොකල ගෙය
වැස්සෙන් තෙමෙන්නාක්මෙන්

භාවනා කිරීමෙන්, රාගය නොමැඩු,
නොවැඩූ සිත,
රාගය නිසා සිදුරුව විනිවිදයයි.

(ජේතවනාරාමයේදී නන්ද තෙරුන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.14.
යථා අගාරං සුච්ඡන්නං –
වුට්ඨී න සමතිවිජ්ඣති

ඒවං සුභාවිතං චිත්තං –
රාගෝ න සමතිවිජ්ඣති

හොදින් සෙවිලිකළ ගෙය වැස්සෙන් නොතෙමෙන්නාක් මෙන්
භාවනා කිරිමෙන් රාගය මැඩූ සිත, රාගය නිසා සිදුරු නොවෙයි.
විනිවිද නොයයි.

(ජේතවනාරාමයේදී නන්ද තෙරුන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.15.
ඉධ සෝචති පෙච්ඡ සෝචති –
පාපකාරී උභයත්ථ සෝචති

සෝ සචති සෝ විහඤ්ඤති –
දිස්වා කම්මකිලිට්ඨමත්තනෝ

පව් කරන්නා මෙලොවත් ශෝක කරයි.
එලොවත් ශෝක කරයි.
දෙලොවම ශෝක කරයි.
ඔහු තමාගේ කිලිටි කර්ම දැක ශෝකකරයි.
වෙසෙසින්ම පෙලෙයි.

(ජේතවනාරාමයේදී චුන්ද සූකරික නම් ඌරුවැද්දා අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.16.
ඉධ මෝදති පෙච්ඡ මෝදති –
කතපුඤ්ඤෝ උභයත්ථ මෝදති

සෝ මෝදති සෝ පමෝදති-
දිස්වා කම්ම විසිද්ධිමත්තනෝ.
..

පින්කල තැනැත්තා මෙලොවත් සතු‍ටුවේ.
පරලොවත් සතු‍ටුවේ. දෙලොවමත් සතු‍ටුවෙයි.
ඔහු තමාගේ කුසල කර්ම දැක සතු‍ටුවෙයි.
වැඩි වැඩියෙන් සතු‍ටුවේ.

(ජේතවනාරාමයේදී ධම්මික උපාසකතුමා අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.17.
ඉධ තප්පතී පෙච්ඡ තප්පතී –
පාපකාරි උභයත්ත තප්පති

පාපන් මේ කතන්ති තප්පති-
භිය්‍යෝ තප්පති දුග්ගතිං ග‍තෝ.
..

පව් කරන්නා මෙලොවත් තැවෙයි.
පරලොවත් තැවෙයි. දෙලොවමත් තැවෙයි.
මා විසින් පව් කරන ලදැයි සිතා තැවෙයි.
ඒ නිසා දුගතියක උපදියැයි දැන වැඩි වැඩියෙන් තැවෙයි.

(ජේතවනාරාමයේදී සුමනා සිටුකුමරිය අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.18.
ඉධ නන්දති පෙච්ඡ නන්දති –
කතපුඤ්ඤෝ උභයත්ත නන්දති

පුඤ්ඤං මේ කතන්ති නන්දති –
භිය්‍යෝ නන්දති සුග්ගතිං ග‍තෝ..
.

පින්කළ තැනැත්තා මෙලොවත් පරලොවත් සතු‍ටුවෙයි.
මා විසින් පින් කරන ලද්දේයයි සිතා සතු‍ටුවේ.
ඒ නිසා සුගතියක උපදියයි.
වැඩිවැඩියෙන් සතු‍ටු වෙයි.

(ජේතවනාරාමයේදී සුමනා සිටුකුමරිය අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.19.
බහුම්පි චේ සහිතං භසමානෝ –
න තක්කරෝ හෝති නරෝ පමත්තෝ

ගෝපෝව ගාවෝගණයං පරේස –
න භගවා සාමඤ්ඤස්ස හෝති.
..

යමෙක් තුන්පිටකය ඉගෙන බොහෝ දෙනාට බන කියතත්
තමා ඒ  ධර්මය නොපිළිපදින්නේ නම්,
පමාවූ ඒ තැනැත්තා
අනුන්ගේ ගවයන් රකින්නාවූ ගොපල්ලෙකු මෙන්
මහනකමේ ඵලය නොලබයි.

(ජේතවනාරාමයේදී යහළු තෙරුන් දෙනමක් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

devider

1.20.
රාගං ච දොසං ච පහාය මෝහං –
සම්මප්පජානෝ සුවිමුත්තචිත්තෝ

අනුපාදියානෝ ඉධවා හුරංවා –
ස භගවා සාමඤ්ඤස්ස හෝති

ත්‍රිපිටක ධර්මයෙන් ඉතා ස්වල්පයක් හෝ දේසනා කරන තැනැත්තා ධර්මයට අනුව පිලිපදියි නම්,
ඔහු රාගයද මෝහයද ප්‍රහීනකොට,
මනා නුවනින් යුතුව මනාව මිදුනු සිතින් යුක්තව,
මෙලොව හෝ පරලොව හෝ කිසිවක් අල්ලා  නොගෙන වසත් නම්
හේ මහනකමේ ඵලයට හිමිකරුවෙක්වෙයි.
(ජේතවනාරාමයේදී යහළු තෙරුන් දෙනමක් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)

යමක වග්ගය නිමි

Devider

NEXT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: