කියවන්න

 1. යමක වග්ගය     (1 -20)

 2. අප්පමාද වග්ගය (21- 33)

 3. චිත්ත වග්ගය     (34 – 45)

 4. පුප්ඵ වග්ගය       (46- 62)

 5. බාල වග්ගය        (63- 79)

 6. පණ්ඩිත වග්ගය   (80- 94)

 7. අරහන්ත වග්ගය  (95-105)

 8.  සහස්ස වග්ගය   (106-122)

 9. පාප  වග්ගය      (123-136)

 10. දණ්ඩ  වග්ගය    (137- 154)

 11. ජරා  වග්ගය       (155-166)

 12. අත්ත  වග්ගය     (167-177)

 13. ලෝක  වග්ගය    (178-190)

 14. බුද්ධ  වග්ගය      (191-209)

 15. සුක  වග්ගය        (210-222)

 16. පිය  වග්ගය         (223-235)

 17. කෝධ  වග්ගය     (236-250)

 18. මල  වග්ගය         (251-274)

 19. ධම්මට්ට  වග්ගය  (275-292)

 20. මග්ග  වග්ගය       (293-310)

 21. පකින්නක  වග්ගය (311-327)

 22. නාග  වග්ගය          (328-342)

 23. නිරය  වග්ගය         (343 -357)

 24. තන්හා  වග්ගය        (358- 384)

 25. භික්කු  වග්ගය        (385- 408)

 26. බ්‍රාහ්මණ  වග්ගය     ( 409-450)

 

BOB-05

Comments are closed.

%d bloggers like this: