කියවන්න

 1. යමක වග්ගය

 2. අප්පමාද වග්ගය

 3. චිත්ත වග්ගය

 4. පුප්ඵ වග්ගය 

 5. බාල වග්ගය

 6. පණ්ඩිත වග්ගය 

 7. අරහන්ත වග්ගය 

 8.  සහස්ස වග්ගය 

 9. පාප  වග්ගය

 10. දණ්ඩ  වග්ගය

 11. ජරා  වග්ගය

 12. අත්ත  වග්ගය

 13. ලෝක  වග්ගය

 14. බුද්ධ  වග්ගය

 15. සුක  වග්ගය

 16. පිය  වග්ගය

 17. කෝධ  වග්ගය

 18. මල  වග්ගය

 19. ධම්මට්ට  වග්ගය

 20. මග්ග  වග්ගය

 21. පකින්නක  වග්ගය

 22. නාග  වග්ගය

 23. නිරය  වග්ගය

 24. තන්හා  වග්ගය

 25. භික්කු  වග්ගය

 26. බ්‍රාහ්මණ  වග්ගය

 

Comments are closed.

%d bloggers like this: